Skip links

Bu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, KVKK madde 10 tahtında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Ersen (“Dr. Burak Ersen Muayenehanesi”) veya (“Dr. Burak Ersen”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla Dr. Burak Ersen olarak tarafımızca KVKK uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.

 • İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)
 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Dr. Burak Ersen tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; Dr. Burak Ersen tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep ettiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Dr. Burak Ersen tarafından elektronik ortam veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” kişisel veri işleme şartı kapsamında otomatik yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin imhası veya düzeltilmesine ilişkin işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

 

Yukarıda sayılan haklarınızı Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’nden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’ne iletebilirsiniz.

 

Başvuru usulünde Dr. Burak Ersen, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda başvurunun adı geçen tebliğin 5. maddesine uygun yapılması gerekmektedir.

 

Form eksiksiz bir şekilde doldurulup;

 • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A Blok No:2E Daire:298 Ataşehir/İSTANBUL adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
 • Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A Blok No:2E Daire:298 Ataşehir/İSTANBUL adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,
 • Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak infodrburakersen@gmail.com adresine göndermek suretiyle,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından ersen@hs01.kep.tr adresine KEP ile göndererek,
 • Ayrıca işbu başvuru formunu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle infodrburakersen@gmail.com adresine mail atarak, (bu usulün tercih edilmesi durumunda maile kimlik tespitini sağlayacak bir evrakın da eklenmesi gerekmektedir)
 • Veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler kullanılarak tarafımıza iletilmelidir.

Başvuruda;

 • Ad, soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir

Dr. Burak Ersen Muayenehanesi, yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz taleplerinizi, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir. İlgili Tebliğ’in 7. maddesi gereğince, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

            Veri sahipleri sıfatıyla yapılan başvurularınızın yanıtlanması amacıyla Dr. Burak Ersen Muayenehanesi tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması, ilgisiz kişilere bir başka kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak iletilmesinin önüne geçilmesi ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

            Başvurunun “kimlik sahibi” ve/veya yetkili kişi tarafından yapılmış olduğunun teyit edilmesi ciddi önem taşımaktadır. Keza amaç kişisel verilerin korunması iken, kimlik doğrulamasının yapılamamasından ötürü 3. kişilere kişisel verilerin verilmesi ve KVKK’nın 11. maddesinde izah edilen haklar dahilinde işlem yapılması ilgili kişinin korunması gereken menfaatini zedeleyecektir. Bu nedenle kimlik doğrulama işlemleri bakımından hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ve Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’ne yardımcı olacağınızı temenni etmekteyiz.

            Dr. Burak Ersen Muayenehanesi, talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Değerlendirme sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgiliye bildirilir ve talebin kabulü halinde KVKK’ya uygun şekilde gereği yapılır.

            İlgili kişilerin başvurularının reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na KVKK madde 14 uyarınca şikâyette bulunabilir.

            Dr. Burak Ersen Muayenehanesi tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Dr. Burak Ersen Muayenehanesi tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’nde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Dr. Burak Ersen Muayenehanesi nezdinde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.