Skip links

BURAK ERSEN MUAYENEHANESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAHTINDA

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

Sayın Hastamız,

Bu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, KVKK madde 10 tahtında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Ersen’e (“Dr. Burak Ersen Muayenehanesi”) veya “(“Dr. Burak Ersen”) başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

  1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında “Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. A Blok No: 2 E İç Kapı No: 298 Ataşehir/ İstanbul” adresinde faaliyet göstermekte olan Dr. Burak Ersen tarafından işlenecektir. Kozyatağı Vergi Dairesi, 3680176067 Vergi No’sunda kayıtlı Dr. Burak Ersen, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu”, GDPR kapsamında ise “Kontrolör” olarak kabul edilmektedir.

Veri sorumlusu olarak Dr. Burak Ersen veya Dr. Burak Ersen Muayenehanesi tarafından aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz ve kamu kurumlarına karşı hukuki sorumluluklarımız kapsamında veya sizlerle olan hekim hasta ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

  1. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak Dr. Burak Ersen tarafından işlenecektir.

 

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, ve Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’ne tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

 

İletişim Bilgileriniz: İkamet adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, var ise KEP adresi ile size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

 

Sağlık Bilgileriniz: Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, tıbbi geçmişiniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme sonuçlarınız, anestezi bilgileriniz, reçete bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, vücut analiz ve ölçümleme verileriniz, cilt analiz verileriniz ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve operasyonlar için gerekli diğer sağlık verileriniz ile muayene bulgularınız ile tarafınıza uygulanan tedavi ve/veya operasyona ilişkin veriler.

 

Fotoğraf/Video Görüntüleriniz İle Ses Verileriniz:Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses verileriniz. Burak Ersen Muayenehanesi’nin, çalışanlarının, hastalarının, refakatçilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan kameranın sağladığı görsel/işitsel bilgiler.

 

Mali Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz.

 

Transfer ve Konaklama Bilgileriniz: Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz, uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; (i) hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, (ii) tıbbi teşhis, tıbbi uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, (iii) oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yürütebilmek, (iv) sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, (v) hukuki, mali ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, (vi) Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerini planlayabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı çerçevesinde uygulanan tıbbi uygulamalara ilişkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, (vii) doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla, KVKK ve GDPR’ a uygun olarak, Dr. Burak Ersen tarafından işlenmektedir.

 

Kimlik Bilgileriniz: muayene, tıbbî teşhis, tıbbi uygulama, tedavi/operasyon ve bakım hizmetlerini yürütülebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların tercüman hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

 

İletişim Bilgileriniz: tıbbi teşhis, tıbbi uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, işbu muayene veya ameliyat/işlem sonrası kontroller için randevu planlama süreçlerini yönetebilmek amacıyla işlenecektir.

 

Sağlık Bilgileriniz: tıbbi tedavilerinizi ve operasyonlarınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi ve operasyon sürecinde oluşabilecek komplikasyon sürecini yönetebilmek, hasta dosyası oluşturabilmek, ilgili mevzuat gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek, yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Uluslararası Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

 

Fotoğraf/Video Görüntüleriniz ile Ses Verileriniz: Burak Ersen tarafından gerçekleştirilen tedavi ve/veya operasyon sürecini gözlemleyerek yönetebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık rıza vermeniz şartıyla, tarafınıza uygulanan tıbbi işlemler/operasyonlar hakkında 3. Kişileri tıbbi açıdan bilgilendirmek amacıyla işlenebilecektir.

 

Mali Bilgileriniz: ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla işlenecektir.

 

Transfer ve Konaklama Bilgileriniz: Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, tıbbi tedavinizin/operasyonunuzun gerçekleştirilebilmesi ve sunulan tıbbi hizmete ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizin doğru ve eksiksiz şekilde tarafınızca sağlanması Dr. Burak Ersen tarafından sunulacak hizmetin, operasyonunuz, tedaviniz ve iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülmesi ve Dr. Burak Ersen tarafından sunulan hekimlik hizmetinden doğan hukuki, mali, idari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ;

+90 535 469 89 44 numaralı telefona gönderilen mesajlar, internet üzerinden doldurulan mesaj formları, güvenlik kamera kayıtları ve Kliniğimiz resmi e-mail adresi sunucusu yurt dışında bulunan infodrburakersen@gmail.com adresine gönderilecek elektronik postalar aracılığıyla, Burak Ersene ait sunucusu yurt içinde bulunan burak.ersen@hs01.kep.tr KEP adresine gönderilecek elektronik postalar aracılığıyla kişisel veri gönderilmesi durumunda,

 

Burak Ersen tarafından tarafınıza uygulanan tıbbi işlem ve/veya ameliyat öncesinde, sonrasında ve/veya uygulama sırasında aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,

 

Burak Ersen’in uygulayacağı tedaviye ve/veya operasyona ilişkin “Hasta Bilgilendirilmiş Onam Formu”, “Hasta Tıbbi Geçmiş Soru Formu” ve “Hasta Bilgi Formu” nu doldurmanız ve imzalamanız vasıtasıyla,

 

Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek halihazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Dr. Burak Ersen’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,

Burak Ersen Muayenehanesi’nde mevcut kablosuz internet ağına (wi-fi) misafir kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları (firewall) vasıtasıyla,

toplanacak ve muayene, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetleri boyunca, Dr. Burak Ersen’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla, KVKK ve GDPR tarafından ön görülen tüm idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle işlenecektir.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla www.drburakersen.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza www.drburakersen.com adresinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINACAĞI DURUMLAR

GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda ancak açık rızanız alınmak suretiyle, Kişisel Verileriniz işlenebilecektir;

Burak Ersen tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.

Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında tedavinin gelişimini gözlemlemek amacıyla alınan fotoğraf ve/ veya video kayıtlarınızın Dr. Burak Ersen’e ait sosyal medya kullanıcı hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin, google vs.) ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır

Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde Dr. Burak Ersen’e tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;

 

Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook vs.) kullanarak, Dr. Burak Ersen’e yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ve bu yolla uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden Dr. Burak Ersen ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin adı geçen uygulamalar üzerinden tarafınıza iletilecek Dr. Burak Ersen’e ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.

 

Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; Dr. Burak Ersen ile paylaşılan iletilerde, Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail hizmet sağlayıcınıza açık rıza vermiş olursunuz.

 

Burak Ersen’in, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından Dr. Burak Ersen’e aktarılacak ve Dr. Burak Ersen’e ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; Dr. Burak Ersen’e ait Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden Dr. Burak Ersen’in tarafınıza ulaşmasını kabul etmiş olursunuz.

 

Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Dr. Burak Ersen’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; Dr. Burak Ersen’in verilerinizi, uygulama üzerinden tarafınıza iletilecek kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesini kabul etmiş olursunuz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle, Dr. Burak Ersen tarafından muayene, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve ameliyat sonrası bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, Uluslararası Sağlık Turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Uluslararası Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların transfer, konaklama ve tercüman hizmetlerinin planlanması, hastalar ile iletişim kurulması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı gereğince tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler sağlanarak aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, Dr. Burak Ersen tarafından işlenen Kişisel Verileriniz;

Sigortalı Çalışanlarına,

Özel Hastanelere,

Tedarikçilerine,

Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri

Hukuk Danışmanı

Tercümanlar

Yurtdışı Tanıtım Danışmanı

Web Danışmanı

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Yetkilisi

IT Danışmanı

“Klinik Yönetimi Yazılım Programı” Hizmet Sağlayıcıları

Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları

Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

Yargı Makamlarına aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Dr. Burak Ersen tarafından kural olarak yurtdışı aktarım yapılmamaktadır. Ancak, Dr. Burak Ersen tarafından işlenen veri ve belgelerin Dr. Burak Ersen Muayenehanesi dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin ve/veya e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel Verilerinizin imhası veya düzeltilmesine ilişkin işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Yukarıda sayılan haklarınızı Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’nden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’ne iletebilirsiniz.

 

Başvuru usulünde Dr. Burak Ersen, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda başvurunun adı geçen tebliğin 5. maddesine uygun yapılması gerekmektedir.

Form eksiksiz bir şekilde doldurulup;

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A Blok No:2E Daire:298 Ataşehir/İSTANBUL adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. A Blok No:2E Daire:298 Ataşehir/İSTANBUL adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,

Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak infodrburakersen@gmail.com adresine göndermek suretiyle,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından ersen@hs01.kep.tr adresine KEP ile göndererek,

Ayrıca işbu başvuru formunu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle infodrburakersen@gmail.com adresine mail atarak, (bu usulün tercih edilmesi durumunda maile kimlik tespitini sağlayacak bir evrakın da eklenmesi gerekmektedir)

Veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler kullanılarak tarafımıza iletilmelidir.

Başvuruda;

Ad, soyad ve imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir

Dr. Burak Ersen Muayenehanesi, yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz taleplerinizi, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir. İlgili Tebliğ’in 7. maddesi gereğince, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

            Veri sahipleri sıfatıyla yapılan başvurularınızın yanıtlanması amacıyla Dr. Burak Ersen Muayenehanesi tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması, ilgisiz kişilere bir başka kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak iletilmesinin önüne geçilmesi ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

            Başvurunun “kimlik sahibi” ve/veya yetkili kişi tarafından yapılmış olduğunun teyit edilmesi ciddi önem taşımaktadır. Keza amaç kişisel verilerin korunması iken, kimlik doğrulamasının yapılamamasından ötürü 3. kişilere kişisel verilerin verilmesi ve KVKK’nın 11. maddesinde izah edilen haklar dahilinde işlem yapılması ilgili kişinin korunması gereken menfaatini zedeleyecektir. Bu nedenle kimlik doğrulama işlemleri bakımından hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ve Dr. Burak Ersen Muayenehanesi’ne yardımcı olacağınızı temenni etmekteyiz.

            Dr.Burak Ersen Muayenehanesi, talepleri en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Değerlendirme sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgiliye bildirilir ve talebin kabulü halinde KVKK’ya uygun şekilde gereği yapılır.

            İlgili kişilerin başvurularının reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na KVKK madde 14 uyarınca şikâyette bulunabilir.

            Dr.Burak Ersen Muayenehanesi tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Dr.Burak Ersen Muayenehanesi tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Dr.Burak Ersen Muayenehanesi’nde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Dr.Burak Ersen Muayenehanesi nezdinde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini ve Dr. Burak Ersen Muayenehanesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nı okuyarak ve Dr. Burak Ersen Muayenehanesi KVKK Aydınlatılmış Onam ve Rıza Metni kabul ettiğinizde, Dr. Burak Ersen’in gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında düzenlenen DOKTOR BURAK ERSEN MUAYENEHANESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAHTINDA KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU’nu imzalayarak  Dr. Burak Ersen tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

Burak Ersen, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir.

Saygılarımızla,